NAGE WAZA

The Original Gokyo no Waza
5 Stages of Throwing Techniques -Established 1895, 42 techniques
Dai-Ikkyo Dai-Nikyo
Hiza Guruma (Knee Whirl)Sumi Gaeshi (Corner Reversal)
Sasae TsuriKomi Goshi (Supporting Lift-Pull Foot)Ogoshi (Major Hip)
Uki Goshi (Floating Hip)KoSoto Gari (Minor Outer Reap)
Tai Otoshi (Body Drop)Koshi Guruma (Hip Whirl)
Osoto Gari (Major Outer Reap)Seoinage (Shoulder Throw)
De Ashi Harai (Advanced Foot Sweep)Tomoe Nage (Circle throw)
Yoko Otoshi (Side Drop)Tani Otoshi (Valley drop)
Dai-SankyoDai-Yonkyo
Okuri Ashi Harai (Assisting Foot Sweep)Uki Otoshi (Floating Hip)
Harai Goshi (Sweeping Hip)Uki Waza (Floating technique)
Ushiro Goshi (Rear Hip)Daki Wakare (Thigh Separation)
Ura Nage (Back Throw)Kata Guruma (Shoulder Whirl)
Uchi Mata (Inside Thigh)HikiKomi Gaeshi (Back Fall Reversal)
Obi Otoshi (Belt Drop)Soto Maki Komi (Outside Body Wrap)
Hane Goshi (Spring Hip)Tsuri Goshi (Lifting Hip)
 Utsuri Goshi (Transfer Hip)
 Osoto Otoshi (Major Outer Drop)
 Tawara Gaeshi (Rice Bag Reversal)
Dai-Gokyo
Yoko Guruma (Side Whirl)
Yoko Wakare (Side Separation)
Uchi Maki Komi (Inner Wrap Around)
KoUchi Gari (Minor Inner Reap)
Ashi Guruma (Foot Whirl)
Seoi Otoshi (Shoulder Drop)
Yoko Gake (Side dash)
Harai TsuriKomi Ashi (Sweeping Lift-Pull Foot)
Yama Arashi (Mountain Storm)
Osoto Guruma (Major Outer whirl)
TsuriKomi Goshi (Lift-Pull Hip)